Checklista för säker APL

Det är viktigt att ta säkerheten på allvar när man genomför en APL. Att förebygga olyckor handlar mycket om mental förberedelse. Dialog och löpande kontakter lägger grunden för att alla tar säkerheten på allvar.

  • Handledaren på företaget bör ha regelbunden kontakt med läraren/kontaktpersonen på skolan som eleven kommer från.
  • Diskutera också med eleven hur denne kan träna förmågan att överblicka en situation och att vara förutseende.

För att den löpande dialogen med eleven och läraren ska fungera bra behöver det finnas dokumentation av aktiviteter och händelser i loggboken.

Säkerhetsfrågor ska gå som en röd tråd genom hela APL-perioden. Handledaren kan i olika situationer på åkeriet, på terminalen, i trafiken och på plats hos kunder peka på och diskutera olika säkerhetsrisker och hur de kan förebyggas. Prata också om vad man ska göra om ett tillbud, eller i värsta fall en olycka, inträffar.

Det är viktigt att informera eleven att arbetet som lastbilsförare, truckförare och terminalarbetare kan medföra vissa risker för hälsan om man inte är noggrann. Informera även om att man kan minska risken för belastningsbesvär genom att arbeta rätt och utnyttja de ergonomiska hjälpmedel som finns tillgängliga.

Som stöd för en säker APL har TYA tagit fram dokumentet Checklista för säker APL. Klicka på länken till höger för att ladda ner checklistan.

Kontaktperson:
Lasse Holm
Projektledare
08-734 52 31 lasse.holm@tya.se